Botolinumtoxin

”I dag kan även botulinumtoxin användas för behandling av kronisk migrän. Ämnet är mer känt under namnet Botox som är handelsnamnet på ett i Sverige godkänt läkemedel med botulinumtoxin typ A. Botulinumtoxin kallas en grupp närbesläktade nervgifter som produceras av en bakterie. Giftet är ett av de starkaste man känner till och har lagrats som kemiskt stridsmedel.

Botox ges lokalt som injektion i de muskelområden som ska påverkas, för huvudvärk i huvud och hals. Effekten av en injektion räcker cirka tre till fyra månader. Botox sägs minska symtom av kronisk migrän hos vuxna. Det verkar genom att delvis blockera nervimpulser i de muskler som injicerats och minskar kraftiga sammandragningar av dessa muskler.

Botox kan ges till patienter som har huvudvärk i femton dagar eller mer per månad av vilka minst åtta är dagar med migrän och som har svarat otillräckligt på eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Medlet används inte för akut migrän. När effekten börjar avta är det möjligt att behandla igen med medlet, men inte oftare än var tolfte vecka.

De vanligaste biverkningarna när Botox används för att behandla huvudvärk hos patienter med kronisk migrän räknas till tretton stycken. Först anges huvudvärk och därefter: migrän. Sedan följer hudutslag, klåda, smärta vid injektionsstället, muskelsvagheter i ansiktet, hängande ögonlock samt svaghet, smärta, kramp, stelhet och spändhet i musklerna.

I en studie vid HTA-centrum, Sahlgrenska sjukhuset, utvärderades användning av botulinumtoxin, förkortat BTX, vid kronisk migrän. Enligt undersökningen uppgick kostnaden för denna behandling till cirka tjugosextusen till tjugosjutusen kronor per patient och år.

Enligt slutsatserna i utvärderingen var det osäkert om BTX-injektionerna, i jämförelse med koksaltinjektionerna som kontrollgrupperna fått, minskade antalet dagar med huvudvärk eller behovet av akut medicinering och om behandlingen haft någon effekt på funktionsförmågan hos patienterna överhuvudtaget.

I jämförelse med koksaltinjektionerna visade injektionerna med BTX en liten reduktion eller ingen skillnad vad gäller antalet huvudvärksattacker. Det kunde inte uteslutas att koksaltinjektionerna i sig hade en positiv effekt utöver placeboeffekten hos patienterna.”

(Se vidare Health Technology Assessment HTA-rapport 2014:70. Hämtat från Fri från migrän s. 104–105.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *