Reklam i Fråga doktorn

Publicerat 2016-09-24, 23:02

Granskningsnämnden för radio och tv beslutade den 19 september 2016 att fälla ett inslag i Fråga doktorn som vi anmält. Se anmälan-granskningsnämnden-feb2016. Inslaget sändes den 1 februari i 2016. Nämnden ansåg inte att inslaget var partiskt eller osakligt, men däremot i ett avseende ansåg de att inslaget otillbörligt gynnat ett företag, vilket kan översättas med att ett företag fått reklam utan att det fanns motiv för det. Se Granskningsnämndens beslut: 16-00396 Beslut

SVT:s yttrande till nämnden:  16-00396 SVT yttrande 1 och  16-00396 SVT tilläggsyttrande.

Enligt Granskningsnämndens bedömning stred inslaget inte mot kraven på opartiskhet och saklighet. Nämnden ansåg att inslaget innebar ett visst gynnande av den behandlande läkarens verksamhet och av varumärket Botox. Nämnden var dock av uppfattningen att det gynnande som uppkom genom exponeringen i inslaget motiverades av ett tillräckligt informations- och underhållningsintresse.

Nämnden konstaterar vidare att logotypen för kvinnans designföretag syntes tydligt i bild vid flera tillfällen i slutet av inslaget. Även ett antal produkter företaget tillhandahåller samt prisinformation om en av dessa syntes tydligt i bild. Genom exponeringen av logotypen, produkterna samt prisinformationen uppkom ett gynnande av designföretaget som inte kan anses vara motiverat av ett informations- och underhållningsintresse. Inslaget strider därför mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande.

Granskningsnämnden beslutade att ansöka hos förvaltningsrätten om att SVT skulle påföras en särskild avgift för överträdelsen av bestämmelsen om otillbörligt gynnande. Nämnden ansåg att överträdelsen motiverar en särskild avgift om 50 000 kronor. Lägsta avgift är 5 000 kr.

I Förvaltningsrätten yttrande sig SVT: 16-02464 Yttrande. Sedan yttrade sig Granskningsnämnden 16-02464 Yttrande.

I dom den 9 maj 2017 beslutade Förvaltningsrätten i Stockholm att bifalla Granskningsnämndens ansökan och ålade SVT att betala en särskild avgift om 50 000 kr till staten. Beslutet har vunnit laga kraft. Stockholm FR 21088-16 Dom 2017-05-09.

Det anmärkningsvärda med inslaget anser jag var hur läkemedlet och behandlande läkare fick utrymme och syntes, men det ansåg inte nämnden var fel om än på gränsen till fel. Det som SVT fick betala för var ett klart övertramp, det kunde inte nämnden blunda. Någon anledning att visa logtype, produkter och prisinformation från intervjupersonens egna företag, fanns inte.

Kristina Ahlström