Behandling av migrän

Hämtat från Fri från migrän s. 99–100:

”I behandlingsråd för migrän nämns som första regel regelbundna sömn- och matvanor samt att undvika andra faktorer som anses utlösa migränanfall. Sedan nämns att många individer med migrän kan ha nytta av att träna avslappning och antistress samt akupunkturbehandling. Därefter redovisas alla läkemedel.

Det är en klar tyngdpunkt på läkemedel i redovisningar om migränbehandling och vid besök i sjukvården. Ingen förklaring eller beskrivning lämnas av vad som menas med regelbundna mat- och sömnvanor.

Bland neurologer tycks finnas ett motstånd mot att tala om kost som behandling. De arbetar med medicin och inte kost. I ett presentationsmaterial som visats vid ett möte som arrangerats av Migränsällskapet nämns andra behandlingar än läkemedel men presentationen innehåller till övervägande del information om läkemedel. Någon konkret beskrivning av vad andra behandlingsmetoder än läkemedel innebär lämnas inte. Avslutningsvis informeras om de sex läkemedelsbolag som sponsrat mötet.

Det finns inget läkemedel som botar en migränpatient eller ger fullständig smärtlindring. Läkemedlen anges kunna lindra anfallen och minska antalet anfall. I många fall är det för sent att ta läkemedel för att de överhuvudtaget ska ge effekt.

Det är som regel alltid en risk för biverkningar när man tar läkemedel. Vid svår smärta överväger vinsten med att slippa smärtan även om det finns en risk för biverkan. Man får göra en avvägning mellan läkemedlets effekt och risken för biverkan och hur allvarlig biverkan är samt risken för densamma.

Vissa läkemedel kan ge biverkningar som koncentrationssvårigheter och dubbelseende vilket även är symptom på migrän.

Det blir svårt när flera läkemedel behöver användas samtidigt. Ofta vet sjukvården inte effekten av kombinationen av läkemedel då dessa oftast testas ett och ett.

Läkemedelsverket utfärdar regler om hur läkemedel får förskrivas i Sverige. De gör en nytta-kontra-risk-bedömning. Nyttan av läkemedlet måste överväga eventuell risk för att patienten skadas.”