Varför undersöks inte metoden?

Publicerat 2016-05-15, 18:16

Hämtat från Fri från migrän (2014) s. 125–127:

”För att få en förklaring till varför Rodolfo Lows teori inte har undersökts har jag översiktligt gått igenom hur forskning bedrivs i dag. Hans teori och metod är enkel. Om den ger resultat behöver migränpatienter inte längre några läkemedel.

Jag har inte hittat någon studie som visar att Rodolfo Lows teori är felaktig. Tvärtom säger neurologer jag mött att de inte kan säga emot den, eftersom den inte är undersökt.

Beskrivningar av Rodolfo Lows metod rubriceras ofta som en socker­fri diet och redovisas inte som ett sätt att hålla blodsockret stabilt. Den sägs också ge ganska stora begränsningar i ditt vardagsliv. Även om det lyfts fram att metoden hjälpt en del uppges det samtidigt att det också finns exempel på det motsatta. Men någon hänvisning till studier om detta lämnas inte.157

Patienter ska alltså blivit bättre av Rodolfo Lows metod men det påstås finnas de som inte blivit hjälpta. När jag har efterfrågat studier som kan finnas bakom dessa uppgifter, får jag till svar att det inte finns några sådana utan att uppgifterna enbart grundar sig på utsagor från patienterna. När jag frågar hur de vet att patienterna har följt metoden fullt ut, får jag till svar att de inte vet detta.158

Så vitt jag vet har inte sjukvården följt upp de patienter som sagt att de blivit hjälpta av Rodolfo Lows metod. Sjukvården vet alltså inte hur många patienter som har blivit hjälpta.

Rodolfo Lows metod presenteras således tillsammans med många andra olika förslag till metoder. De ger sammantaget uttryck för att migränen är nyckfull.

Detta kan ha inneburit att patienter inte har förmåtts att prova metoden, och framför allt inte fått hjälp med hur man gör för att prova den. Forskare har inte förstått potentialen och det unika i hans metod eftersom den blandats med andra mer eller mindre suspekta metoder.

Migrän har länge ansetts som ett nyckfullt och obegripligt tillstånd. Det florerar många uppfattningar om vad som kan lindra sjukdomen men endast en teori om vad som kan förhindra smärtan. En förklaring till att denna teori inte har studerats närmare kan finnas i den seglivade uppfattningen att migränsjukdomen är mångfaktoriell – fast man inte vet vad som orsakar den och följaktligen inte kan veta om det är en eller många faktorer som påverkar.

En annan förklaring kan vara att Rodolfo Low forskade innan internet fanns. Hans material har sannolikt inte digitaliserats och kan därför inte återfinnas på nätet. Den som startar ett nytt medicinskt forskningsprojekt börjar sannolikt med att undersöka artiklar i den medicinska databasen PubMed som är ett digitalt bibliotek och består av mer än tjugotre miljoner uppgifter för biomedicinsk litteratur. Här har jag inte hittat Rodolfo Lows studier om migrän.159

Dessutom får man inte glömma ekonomiska intressen för att behålla nuvarande läkemedelsbehandling. Frågan om varför livsstilsfrågor inte undersöks som behandling av sjukdomar har även ställts inom andra områden.

I studier har man funnit att effekt av motion var i nivå med läkemedelsbehandling för vissa sjukdomar och att motion är ett alternativ som bör övervägas i stället för läkemedel. Frågan har väckts av forskare varför det har tagit så lång tid för detta att bli känt.

Man kan fråga sig varför det har tagit så lång tid för detta att bli känt. Ett svar är att medicinsk forskning har en förkärlek för att undersöka effekten av mediciner – inte livsstilsförändringar. Detta inte minst då en stor del av all medicinsk forskning bekostas av läkemedelsbolag som tjänar sina pengar på att sälja piller.160

Rodolfo Lows teori blir en i mängden och studeras inte av medicinare, i vart fall inte i Sverige, då det verkar vara störst intresse för läkemedelsstudier när det gäller migrän. Migränläkare förklarar att de arbetar med medicin och inte med kost. Migränens gåtfullhet verkar vara en väl förankrad kollektiv sanning som jag ifrågasätter.”