Reklam i Fråga doktorn

Granskningsnämnden för radio och tv beslutade den 19 september i år att fälla ett inslag i Fråga doktorn som vi anmält. Inslaget sändes den 1 februari i år. Nämnden ansåg inte att inslaget var partiskt eller osakligt, men däremot i ett avseende ansåg de att inslaget otillbörligt gynnat ett företag, vilket kan översättas med att ett företag fått reklam utan att det fanns motiv för det. Nämndens beslut lyder enligt nedan. Se hela beslutet här.

”Granskningsnämnden har granskat det aktuella inslaget mot bakgrund av anmälan. Enligt nämndens bedömning strider inslaget inte mot kraven på opartiskhet och saklighet. Granskningsnämnden anser att inslaget innebar ett visst gynnande av den behandlande läkarens verksamhet och av varumärket Botox. Nämnden är dock av uppfattningen att det gynnande som uppkom genom exponeringen i inslaget motiverades av ett tillräckligt informations- och underhållningsintresse.

Nämnden konstaterar vidare att logotypen för kvinnans designföretag syntes tydligt i bild vid flera tillfällen i slutet av inslaget. Även ett antal produkter företaget tillhandahåller samt prisinformation om en av dessa syntes tydligt i bild. Genom exponeringen av logotypen, produkterna samt prisinformationen uppkom ett gynnande av designföretaget som inte kan anses vara motiverat av ett informations- och underhållningsintresse. Inslaget strider därför mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande.

Granskningsnämnden beslutar att ansöka hos förvaltningsrätten om att SVT ska påföras en särskild avgift för överträdelsen av bestämmelsen om otillbörligt gynnande. Nämnden anser att överträdelsen motiverar en avgift om 50 000 kronor. ”