Forskningsfusk

Den nybildade Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, förkortat npof. har den 4 september 2020 fattat ett beslut om oredlighet i forskning i fyra artiklar.

Nämnden konstaterar att bilder som publicerats i fyra av artiklar är att betrakta som manipulationer. I ärendet är det inte stridigt att bildpubliceringarna i fråga har varit felaktiga, bland annat har man använt bilder som inte visar de resultat man beskriver. Det får därför anses stå klart att de anmälda förfarandena i denna del utgör förfalskning i lagens mening.

Utgångspunkten för nämndens prövning är att en förfalskning i princip är en allvarlig avvikelse från god forskningssed. Även om en bildmanipulering inte alls har påverkat forskningsresultatet eller endast i liten utsträckning har påverkat, så saknar det i princip betydelse vid bedömningen av allvarligheten. Nämndens slutsats är att avvikelserna i detta fall var allvarliga.

Med hänsyn till att forskarens erfarenhet och ställning i de aktuella forskargrupperna anser nämnden att det faktum att hon vid återkommande tillfällen granskat och godkänt felaktiga bilder inte kan ses endast som en följd av ursäktlig okunskap eller ett tillfälligt förbiseende. Nämnden bedömer därför att hon förfarit grovt oaktsamt.

Av utredningsmaterialet framgår att åtminstone en av bildmanipulationerna har skett på ett sent stadium i granskningen, att ett flertal forskare har granskat bilderna samt att det inte varit enkelt att upptäcka att det rört sig om felaktiga bilder. Mot bakgrund av att forskaren har ett tydligt ansvar för att ha godkänt underlag med bildmanipulering vid återkommande tillfällen ändrar dessa omständigheter dock inte nämndens bedömning.

Sammanfattningsvis fann nämnden att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning beslut: 2020-09-04 Dnr: 3.1-20/0022

Ärendet visar på problem med artiklar som flera forskare skriver under – kanske litar man för mycket på sina medförfattare och kontrollerar inte lika mycket innehållet i artikeln som om man skrivit under artikel ensam? Viktigt att frågan om ansvar för att underteckna en forskningsartikel blir prövat.

Kristina Ahlström